ให้นักเรียนแต่ะละกลุ่มส่งผังความคิดได้ที่นี่

กลุ่มที่ 3
นาย สมพงษ์ สนิท ม.5/4 เลขที่ 7
นาย จักพล จันทร์พรหม ม.5/4 เลขที่ 2
นาย จุตพล ขนทอง ม.5/4 เลขที่ 8


sompong.jpg

กลุ่มที่ 5
นางสาว อริสรา อะมะมูล ม.5/4 เลขที่ 13
นางสาว นิตยา กันทพงศ์ ม.5/4 เลขที่ 12
นาย บรรยง ก้อนมะนี ม.5/4 เลขที่ 3


ex1.jpg

กลุ่มที่ 1
นางสาวทิพวัลย์ สินมั่น ม.5/4 เลขที่ 11
นางสาววิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์ ม.5/4 เลขที่ 14
นางสาววาสนา กันยะวงค์ ม.5/4 เลขที่ 10
xm1ah4s_my-200.jpg

กลุ่มที่ 4
นาย พงศธร สามงามเหล็ก ม.5/4 เลขที่ 4
นาย คมกริบ วังศิริ ม.5/3 เลขที่ 7
นาย ศุภรัตน์ ภาชนา ม.5/4 เลขที่ 1

pqvvlw4_New-Sheet.jpg


กลุ่ม 2
นาย นิพล จิ๋วหนองโพธิ์ ม.5/4 เลขที่ 5
นาย ณัฐตพล บุญครอบ ม.5/4 เลขที่ 6
นาย ประพรชัย มองธรรม ม.5/4 เลขที่ 8


gm1.jpg