ให้นักเรียนแต่ะละกลุ่มส่งผังความคิดได้ที่นี่
กลุ่ม 2
นายธีรพล บุญลาย ม.5/3 เลขที่ 11
นายศศิวงศ์ วันเมืองเก่า ม.5/3 เลขที่ 10
นายพรรษวุฒิ นันทแก้ว ม.5/3 เลขที่ 13

xm2755r_532.jpg
กลุ่มที่ 4
นายบรรณสรณ์ ใบกว้าง ม.5/3 เลขที่ 2
นายกาญจวัฒน์ ประสานทอง ม.5/3 เลขที่ 4
นางสาวชินาธิป นิ่มประสารทรัพย์ ม.5/3 เลขที่ 16

xm1ksfb_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่1
นายศุภกร คงเจริญ ม.5/3 เลขที่ 13
นายรุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ่า ม.5/3 เลขที่ 1
นายพรชัย เสาที ม.5/3 เลขที่ 9
Wai.jpg
กลุ่ม5
นางสาว จีณภา ลอยลม ม.5/3 เลขที่ 19
นางสาว นัทชา วงษ์แก้ว ม.5/3 เลขที่ 16
นางสาว จิราพร บุญราษฐ์ ม.5/3 เลขที่ 14

xm1xnli_U26920565217733.jpg
\
กลุ่ม 6
นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ ม.5/3 เลขที่ 5
นาย สมชาย มหามาตย์ ม.5/3 เลขที่ 3
นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์ ม.5/3 เลขที่ 6

napir22_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 3
นาย ณัฐพล พิลาเดช ชั้น 5/3 เลขที่ 8
y1pb6yj_U902965858578682.jpg